17 اسفند 1398

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۳۶
 
 
مطالعات - درس ۱۷
مولف: مهدی مُشگی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پایه نهم متوسطه دوره اول

17 اسفند 1398

فارسی

فارسی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۳۷
 
 
فارسی - درس ۱۱
مولف: مهدی مُشگی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پایه نهم متوسطه دوره اول

17 اسفند 1398

عربی

عربی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۳۸
 
 
عربی - درس هفتم - بخش اول
مولف: مهدی مُشگی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پایه نهم متوسطه دوره اول

17 اسفند 1398

عربی

عربی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۳۹
 
 
عربی - درس هفتم - بخش دوم
مولف: مهدی مُشگی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پایه نهم متوسطه دوره اول

17 اسفند 1398

عربی

عربی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۴۰
 
 
عربی - درس هفتم - بخش سوم
مولف: مهدی مُشگی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پایه نهم متوسطه دوره اول

17 اسفند 1398

عربی

عربی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۴۱
 
 
عربی - درس هفتم - بخش چهارم
مولف: مهدی مُشگی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پایه نهم متوسطه دوره اول

17 اسفند 1398

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۴۲
 
 
مطالعات - درس ۱۸ - بخش اول
مولف: مهدی مُشگی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پایه نهم متوسطه دوره اول

17 اسفند 1398

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۴۳
 
 
مطالعات - درس ۱۸ - بخش دوم
مولف: مهدی مُشگی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پایه نهم متوسطه دوره اول

17 اسفند 1398

ریاضی

ریاضی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۳۴
 
 
ریاضی - فصل ۶ - بخش اول
مولف: مهدی مُشگی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پایه نهم متوسطه دوره اول

17 اسفند 1398

فیزیک

فیزیک
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۴۴
 
 
فیزیک - ماشین ها
مولف: مهدی مُشگی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پایه نهم متوسطه دوره اول
قبلی  
1  2  3  4  5 
  بعدی
صفحه 1 از 5