سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  رتبه های استانی

کسب رتبه اول مسابقات مشاعره پایه سوم توسط دانش آموز امیرمجتبی میرفرشی و کسب رتبه اول مسابقات مشاعره پایه هفتم توسط دانش آموز علی چراغی
در مرحله استان تهران

 
  نفرات برتر مسابقات منطقه