راه های ارتباط با مدیر مدرسه جناب آقای رضا دورانی  
http://guide.moallem.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/425684.jpg
     
 
با تکمیل فرم زیر هم میتوانید به طور مستقیم با مدیر ارتباط برقرار کنید  
گیرنده