محتوای آموزشی پایه هفتم
ریاضی
آموزش فصل 6 کتاب ریاضی (هندسه) - بخش دوم

عربی
آموزش درس 7 عربی پایه هفتم
فایل ارسامی همان فایلی می باشد که قبلا در بستر بله ارسال شده بود
جهت سهولت از بستر سایت آپارات حضورتان ارسال می شود.

آموزش فصل ۶ ریاضی پایه هفتم _ بخش اول
تدریس فصل ششم ریاضی پایه هفتم - مبحث حجم و سطح - بخش اول در این فصل به بررسی حجم های هندسی پرداخته شده است. تعریف حجم، انواع حجم، حجم های منشوری، رأس، یال، وجه جانبی و... در این فیلم توضیح داده شده است.

آموزش فصل 9 علوم پایه هفتم - بخش اول
آموزش فصل نهم علوم پایه هفتم دوره متوسطه اول مبحث انواع منابع انرژی و تقسیم بندی انرژی به منابع تجدید ناپذیر و منابع تجدید پذیر ارایه توضیحات در خصوص اقسام مختلف انرژی

آموزش فصل 9 علوم پایه هفتم - بخش دوم
آموزش فصل نهم علوم پایه هفتم دوره متوسطه اول مبحث انواع منابع انرژی و تقسیم بندی انرژی به منابع تجدید ناپذیر و منابع تجدید پذیر ارایه توضیحات، مثال ها همراه با تصاویر در خصوص منابع انرژی تجدید پذیر

آموزش فصل 9 علوم پایه هفتم - بخش سوم
آموزش فصل نهم علوم پایه هفتم دوره متوسطه اول مبحث انواع منابع انرژی و تقسیم بندی انرژی به منابع تجدید ناپذیر و منابع تجدید پذیر ارایه توضیحات انرژی زمین گرمایی (ژئو ترمال) و تولید برق از این روش
  محتوای آموزشی پایه هشتم  
ریاضی فصل ۷ درس ۱ قسمت ۱
فیلم آموزشی ریاضی بارگزاری شد.

ریاضی فصل ۷ درس ۱ قسمت ۲
فیلم آموزشی ریاضی بارگزاری شد.

ریاضی فصل ۷ درس ۱ قسمت ۳
فیلم آموزشی ریاضی بارگزاری شد.

ریاضی فصل ۷ درس ۱ قسمت ۴
فیلم آموزشی ریاضی بارگزاری شد.

ریاضی فصل ۷ درس ۱ قسمت ۵
فیلم آموزشی ریاضی بارگزاری شد.

ریاضی فصل ۷ درس ۱ قسمت ۶
فیلم آموزشی ریاضی بارگزاری شد.

ریاضی فصل۷ درس ۲
فیلم آموزشی ریاضی بارگزاری شد.

اجتماعی
فیلم آموزشی درس 1-18 اجتماعی بارگزاری شد.

اجتماعی
فیلم آموزشی درس 2-18 اجتماعی بارگزاری شد.

عربی
فیلم آموزشی درس 1-7 عربی بارگزاری شد.
   
     
محتوای آموزشی پایه نهم
مطالعات اجتماعی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۳۶
 
 
مطالعات - درس ۱۷

فارسی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۳۷
 
 
فارسی - درس ۱۱

عربی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۳۸
 
 
عربی - درس هفتم - بخش اول

عربی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۳۹
 
 
عربی - درس هفتم - بخش دوم

عربی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۴۰
 
 
عربی - درس هفتم - بخش سوم

عربی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۴۱
 
 
عربی - درس هفتم - بخش چهارم

مطالعات اجتماعی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۴۲
 
 
مطالعات - درس ۱۸ - بخش اول

مطالعات اجتماعی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۴۳
 
 
مطالعات - درس ۱۸ - بخش دوم

ریاضی
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۳۴
 
 
ریاضی - فصل ۶ - بخش اول

فیزیک
فیلم آموزشی؛
 
محتوی آموزش مجازی ۴۴
 
 
فیزیک - ماشین ها