علوم  

علوم پایه هفتم مورخه 18 فرودین 1399

پایه هفتم؛
آزمون برخط درس علوم برای تاریخ 18 فروردین ساعت 15
تعداد سوال 10
زمان آزمون 15 دقیقه
دقت کنید آزمون نمره منفی دارد

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آزمایشی پایه هشتم

آزمون شامل 2 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید.  در صورتی که مشکلی در پاسخ و ثبت داشتید به مسئولین پایه پیام دهید.
ساعت شروع آزمون ساعت 12 روز 98/12/13 تا ساعت 24 می باشد.

   
  آزمون برخط درس علوم مورخه 14 اسفند 1398  

آزمون فصل نهم علوم پایه هفتم

آزمون شامل 20 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. آزمون نمره منفی ندارد. زمان پاسخ به آزمون حداکثر 30 دقیقه می باشد. پاسخ به تمام سوالات الزامی می باشد و اتمام آزمون قبل از پاسخ به تمام سوالات امکان ندارد.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون جامع (پیام های آسمانی، عربی، زبان انگلیسی و اجتماعی) پایه هشتم

آزمون شامل 40 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. زمان پاسخ به آزمون  50  دقیقه می باشد.
آزمون در تاریخ  99/1/18 از ساعت11 الی 13 برگزار می شود.
آزمون نمره منفی دارد !

   
  آزمون برخط درس فارسی مورخه 9 اسفند 1398  

آزمون درس 10 فارسی پایه هفتم

آزمون شامل 16 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. آزمون نمره منفی ندارد. زمان پاسخ به آزمون حداکثر 35دقیقه می باشد. پاسخ به تمام سوالات الزامی می باشد و اتمام آزمون قبل از پاسخ به تمام سوالات امکان ندارد.

   
  مسابقه کتابخوانی ویژه دانش آموزان پایه هفتم  

کتاب سلام های قرآنی

سوالات از کتاب سلام هیا قرآنی طرح شده است. جهت مشاهده لینک شروع آزمون با اکانت دانش آموز پایه هفتم باید وارد سامانه شوید.

   
  مسابقه کتابخوانی ویژه اولیای پایه هفتم  

کتاب انواع و اوصاف قلب در قرآن

سوالات از کتاب انواع و اوصاف قلب در قرآن طرح شده است. جهت مشاهده لینک شروع آزمون با اکانت ولی پایه هفتم باید وارد سامانه شوید.

   
  امتحان فارسی از درس اسوه حسنه  

فارسی/ تعداد سوالات 16 / زمان پاسخگویی 20 دقیقه/ نمره منفی دارد/

یک دقیقه قبل از پایان آزمون ثبت را بزنید

   
  آزمون علوم فصل11  

علوم هفتم فصل 11

زمان آزمون 10 دقیقه می باشد
شروع آزمون ساعت 17 می باشد
 

   
  حساب هفتم  

آزمون حساب روز 1 اردیبهشت

شروع آزمون ساعت 17
به موقع آزمون رو شروع کنید تا وقت کم نیاورید

   
  اجتماعی هغتم  

مطالعات اجتماعی پایه هفتم

ساعت شروع ۱۷
مدت آزمون ۱۰ دقیقه

   
  فارسی هفتم  

فارسی هفتم

شروع آزمون ساعت 17
زمان آزمون 12 دقیقه

   
  عربی هفتم  

آزمون عربی پایه هفتم از درس 10

تعداد سوالات 15
زمان آزمون 20 دقیقه
در صورت پایان وقت ثبت به صورت خودکار انجام خواهد شد

   
  آزمون فیزیک  

آزمون فیزیک (فصل 14 و 15 ) پایه هشتم

آزمون شامل 2۰ سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. زمان پاسخ به آزمون  ۳۰  دقیقه می باشد.
آزمون در تاریخ  99/2/4 از ساعت14 الی 15:30 برگزار می شود.
آزمون نمره منفی دارد !

   
  آزمون جامع پایه نهم  

آزمون جامع پایه نهم

17 فروردین 99
برای شرکت در آزمون متن سوال از روی Pdf خوانده شود و پاسخ هر سوال در شماره سوال مربوطه وارد شود.
زمان آزمون 120 دقیقه میباشد. 
شروع آزمون ساعت 15 و پایان ساعت 17 میباشد.
آزمون دارای نمره منفی میباشد.
تذکر : سوالاتی که خارج از بودجه بندی آزمون باشد در هنگام تصحیح حذف میشود.
با آرزوی موفقیت

   
  آزمون جامع پایه نهم  

آزمون جامع پایه نهم

27 اسفند 98
برای شرکت در آزمون متن سوال از روی Pdf خوانده شود و پاسخ هر سوال در شماره سوال مربوطه وارد شود.
زمان آزمون 120 دقیقه میباشد. 
شروع آزمون ساعت 13 و پایان ساعت 15 میباشد.
آزمون دارای نمره منفی میباشد.
تذکر : سوالاتی که خارج از بودجه بندی آزمون باشد در هنگام تصحیح حذف میشود.
با آرزوی موفقیت

   
  آزمون برخط درس عربی مورخه 9 اسفند 1398  

آزمون درس 5 و 6 عربی پایه هفتم

آزمون شامل 20 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. آزمون نمره منفی ندارد. زمان پاسخ به آزمون حداکثر 45 دقیقه می باشد. پاسخ به تمام سوالات الزامی می باشد و اتمام آزمون قبل از پاسخ به تمام سوالات امکان ندارد.

   
  آزمون بر خط عربی 26 اسفند 98  

آزمون عربی (درس 1 و 2) پایه هشتم

آزمون شامل 20 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. زمان پاسخ به آزمون  30 دقیقه می باشد.
آزمون در تاریخ  98/12/26 ساعت 11:30 الی 13:30 برگزار می شود.
آزمون نمره منفی دارد: به ازای 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف می شود.

   
  آزمون جامع بر خط پایه هشتم 27 اسفند 98  

آزمون جامع پایه هشتم

آزمون شامل 60 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. زمان پاسخ به آزمون  90 دقیقه می باشد.
آزمون در تاریخ  98/12/27 از ساعت 11 الی 13:30 برگزار می شود.
آزمون نمره منفی دارد !

   
  آزمون برخط پیام های آسمانی 24 اسفند 98   

آزمون پیام های آسمانی (درس 11 و 12) پایه هشتم

آزمون شامل 20 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. زمان پاسخ به آزمون  30 دقیقه می باشد.
آزمون در تاریخ  98/12/24 ساعت 11:30 الی 13:30 برگزار می شود.
آزمون نمره منفی دارد: به ازای 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف می شود.

   
  آزمون بر خط ریاضی 23 اسفند 98  

آزمون ریاضی (فصل 6 درس 4) پایه هشتم

آزمون شامل 20 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. زمان پاسخ به آزمون  60 دقیقه می باشد.
آزمون در تاریخ  98/12/23 ساعت 11:30 الی 14 برگزار می شود.
آزمون نمره منفی دارد: به ازای 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف می شود.

   
  آزمون برخط ادبیات 21 اسفند 98  

آزمون ادبیات (درس 10 و 11) پایه هشتم

آزمون شامل 20 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. زمان پاسخ به آزمون  30 دقیقه می باشد.
آزمون در تاریخ  98/12/21 ساعت 11:30 الی 13 برگزار می شود.
آزمون نمره منفی دارد: به ازای 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف می شود.

   
  آزمون برخط درس فارسی مورخه 21 اسفند 1398  

آزمون درس فارسی پایه هفتم - آزمون شماره 3

آزمون شامل 10 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. آزمون نمره منفی ندارد. زمان پاسخ به آزمون حداکثر 20 دقیقه می باشد. پاسخ به تمام سوالات الزامی می باشد و اتمام آزمون قبل از پاسخ به تمام سوالات امکان ندارد.
ساعت مجاز جهت شرکت در آزمون از ساعت 8 صبح الی 11 می باشد. پس از ثبت نمرات درسامانه مدبر از طریق کانال پایه اطلاع رسانی خواهد شد.

   
  آزمون برخط درس مطالعات اجتماعی مورخه 20 اسفند 1398  

آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم از درس 18 و 19

آزمون شامل 20 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. آزمون نمره منفی ندارد. زمان پاسخ به آزمون حداکثر 30 دقیقه می باشد. پاسخ به تمام سوالات الزامی می باشد و اتمام آزمون قبل از پاسخ به تمام سوالات امکان ندارد.
ساعت مجاز جهت شرکت در آزمون از ساعت 8 صبح الی 11 می باشد. پس از ثبت نمرات درسامانه مدبر از طریق کانال پایه اطلاع رسانی خواهد شد.

   
  آزمون آنلاین  

آزمون جامع (علوم، ریاضی , ادبیات) پایه هشتم

آزمون شامل ۴۰ سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. زمان پاسخ به آزمون  ۷۵  دقیقه می باشد.
آزمون در تاریخ  99/1/16 از ساعت11 الی 13 برگزار می شود.
آزمون نمره منفی دارد !

   
  آزمون بر خط اجتماعی 19 اسفند 98  

آزمون اجتماعی (درس 17 و 18) پایه هشتم

آزمون شامل 20 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. زمان پاسخ به آزمون حداکثر 30 دقیقه می باشد.
آزمون در تاریخ 98/12/19 ساعت 11:30 تا 13:30 برگزار می شود.
آزمون نمره منفی دارد: به ازای 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف می شود.

   
  آزمون برخط علوم 17 اسفند 98  

آزمون علوم (فصل 11) پایه هشتم

آزمون شامل 20 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. زمان پاسخ به آزمون حداکثر 30 دقیقه می باشد.
آزمون تا تاریخ 98/12/18 ساعت20:30 برگزار می شود.
آزمون نمره منفی دارد: به ازای 3پاسخ غلط 1پاسخ صحیح حذف می شود.

   
  آزمون برخط درس فارسی مورخه 14 اسفند 1398  

آزمون درس فارسی پایه هفتم - آزمون شماره 2

آزمون شامل 16 سوال تستی می باشد. لطفا سوالات را با دقت مطالعه کنید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید. آزمون نمره منفی ندارد. زمان پاسخ به آزمون حداکثر 35 دقیقه می باشد. پاسخ به تمام سوالات الزامی می باشد و اتمام آزمون قبل از پاسخ به تمام سوالات امکان ندارد.

   
  آزمون جامع پایه هفتم مورخه 17 فروردین 1399  
 
 
 ***  آزمون جامع پایه هفتم؛
 
 1. آزمون نمره منفی دارد و به ازای هر 3 پاسخ منفی یک پاسخ درست حذف خواهد شد.
 2. قبل از شروع آزمون کاغذ و خودکار برای انجام محاسبات همراه داشته باشید.
 3. بین آزمون از انجام کارهای متفرقه که تمرکز شما را برهم می زند خودداری نمایید.
 4. فقط یک پنجره باز داشته باشید.
 5. یک دقیقه زمان ثبت دارید قبل از آن آزمون هر درس را ثبت کنید.
 6. روی یک سوال زمان خیلی زیاد صرف نکنید. زمان آزمون برای هر درس محدود می باشد.
 7. با توکل برخدا پس از خواندن تذکر مهم ذیل آزمون را شروع کنید.
8. ساعت 15 آزمون شروع می شود دقایقی قبل وارد سامانه شوید.