منوی پایه نهم
   
     
 
  اخبار آزمون ها
آزمون برخط - مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۶
شما با دریافت دفترچه آزمون بر خط - ٢٨ آبان .pdf میتوانید تمام سوالات آزمون را یکجا مشاهده نموده و پس از پاسخ دهی به کل سوالات، اقدام به وارد نمودن گزینه صحیح در قسمت مربوط به هر درس نمایید.
تذکرات آزمون:
شما تنها یک بار حق ورود به هر قسمت از آزمون را دارید.
آزمون با نمره منفی محاسبه میگردد.
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون برخط فارسی - ۲۸ آبان ۱۳۹۶

" سوالات ۱ تا ۱۰ دفترچه "
در این قسمت، تنها به سوالات فارسی پاسخ دهید.
پاسخ هر سوال را با توجه به چهار شماره گزینه ها وارد نمایید.
آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون برخط عربی - ۲۸ آبان ۱۳۹۶

" سوالات ۱۱ تا ۲۰ دفترچه "
در این قسمت، تنها به سوالات عربی پاسخ دهید.
پاسخ هر سوال را با توجه به چهار شماره گزینه ها وارد نمایید.
آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون برخط پیام های آسمانی - ۲۸ آبان ۱۳۹۶

" سوالات ۲۱ تا ۲۵ دفترچه "
در این قسمت، تنها به سوالات پیام های آسمانی پاسخ دهید.
پاسخ هر سوال را با توجه به چهار شماره گزینه ها وارد نمایید.
آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون برخط مطالعات اجتماعی - ۲۸ آبان ۱۳۹۶

" سوالات ۲۶ تا ۳۰ دفترچه "
در این قسمت، تنها به سوالات مطالعات اجتماعی پاسخ دهید.
پاسخ هر سوال را با توجه به چهار شماره گزینه ها وارد نمایید.
آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون برخط زبان انگلیسی - ۲۸ آبان ۱۳۹۶

" سوالات ۳۱ تا ۴۰ دفترچه "
در این قسمت، تنها به سوالات زبان انگلیسی پاسخ دهید.
پاسخ هر سوال را با توجه به چهار شماره گزینه ها وارد نمایید.
آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون برخط ریاضی- ۲۸ آبان ۱۳۹۶

" سوالات ۴۱ تا ۶۰ دفترچه "
در این قسمت، تنها به سوالات ریاضی پاسخ دهید.
پاسخ هر سوال را با توجه به چهار شماره گزینه ها وارد نمایید.
آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون برخط شیمی- ۲۸ آبان ۱۳۹۶

" سوالات ۶۱ تا ۶۵ دفترچه "
در این قسمت، تنها به سوالات شیمی پاسخ دهید.
پاسخ هر سوال را با توجه به چهار شماره گزینه ها وارد نمایید.
آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون برخط فیزیک - ۲۸ آبان ۱۳۹۶

" سوالات ۶۶ تا ۷۰ دفترچه "
در این قسمت، تنها به سوالات فیزیک پاسخ دهید.
پاسخ هر سوال را با توجه به چهار شماره گزینه ها وارد نمایید.
آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون برخط زیست - ۲۸ آبان ۱۳۹۶

" سوالات ۷۱ تا ۸۰ دفترچه "
در این قسمت، تنها به سوالات زیست و زمین پاسخ دهید.
پاسخ هر سوال را با توجه به چهار شماره گزینه ها وارد نمایید.
آزمون نمره منفی دارد. (به سوالات خارج مبحث پاسخ ندهید)

 
  تاریخ و ساعت  
Saturday : 19/01/2019

     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
  پیام رسان  
گیرنده
     
 
 
     
نقشه سایت