سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  برگزیدگان مسابقات منطقه و استان
امیر علی ابوالفضلی (پایه سوم) : نفر اول مسابقات اذان
محمدحسین خازنی (پایه دوم): نفر اول مسابقات احکام
محمدحسین پاس بین (پایه دوم): نفر دوم مسابقات اذان
علیرضا محسنی کبیر (پایه دوم): نفر دوم مسابقات وبلاگ نماز
مهدی گلباز (پایه دوم): نفر دوم مسابقات وبلاگ نماز
علی حمادی (پایه سوم): نفر دوم مسابقات حفظ
بهنام بالغی (پایه دوم): نفر دوم مسابقات نهج البلاغه
محمدحسین پاس بین (پایه دوم): نفر اول مسابقات قرائت
علی نصیری زاده (پایه دوم): نفر دوم مسابقات حفظ
حسین جباری (پایه دوم): نفر سوم مسابقات صحیفه سجادیه