سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
  معرفی اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه
▫️ جناب آقای درگی
▫️ جناب آقای میرشاه ولد
▫️ سرکار خانم امینی
▫️ سرکار خانم سیفی زاده
▫️ سرکار خانم محسنی
▫️ جناب آقای حرمتی
▫️سرکار خانم احسانی
▫️ سرکار خانم سلیمی