سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  معرفی اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه
ردیف
نفر منتخب تعداد آرا پایه دانش آموز
1 آقای خدایار 140 هشتم
2 آقای پوراسکندر 129 نهم
3 آقای درگی 128 هشتم
4 خانم نصرالله زاده 114 هفتم و نهم
5 آقای طلوع 86 هشتم
6 آقای مظفری 78 نهم
7 خانم امینی 71 هفتم
 
 
  نظرسنجی
1. به نظر شما انجمن اولیا و مربیان جقدر می تواند در برنامه های آموزشی و پرورشی مدرسه موثر باشد، از 1 تا 5 میزان تأثیر انجمن را تعیین نمایید؟ (عدد بیشتر بیانگر تاثیر بیشتر می باشد)

 
  اخبار/مقالات ارایه شده توسط انجمن اولیا و مربیان
تشکیل اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان - سه شنبه 26 مهرماه
 
 
ریاست انجمن: جناب آقای دکتر پرویز درگی
نایب رئیس : جناب آقای دکتر خدایار 
 
 
 
 
 
دبیر و روابط عمومی: سرکار خانم نصراله زاده

وظایف و اختیارات انجمن اولیاء و مربیان
- مشاركت فكری، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه
- برنامه ریزی و تشكیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان
- برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشكیل جلسات آموزش خانواده
- همكاری و مشاركت با شورای معلمان در برگزاری كلاس های فوق برنامه
- همكاری و مشاركت با مدیر مدرسه در اجرای فعالیت های پژوهشی، برگزاری اردوها و بازدید از مراكز علمی، ...
- همكاری و مشاركت درباره ی چگونگی قدردانی از كاركنان، اولیا و دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه ...
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت و آمد دانش آموزان
- انتخاب نماینده برای شركت در شورای مدرسه
- ...
 
  فرم ارتباط با انجمن

ارتبا با انجمن اولیا و مربیان مدرسه

اولیای گرامی مدرسه متوسطه 1 معلم جهت ارتباط با اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه می توانید فرم مربوطه را تکمیل نمایید. انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص عملکرد مدرسه مطرح نمایید.

برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.