معرفی اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه  
 
نام و نام خانوادگی : فرامرز حاجی مزدارانی
سمت : مدیر آموزشگاه

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : احمد سریار
سمت : معاون آموزشی

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : مهدی محمدیان
سمت : معاون پرورشی و مربی تربیتی

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : محمد صادق فروزنده
سمت : نماینده معلمان

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : میر مهدی میرشاه ولد
سمت : رئیس انجمن اولیاء و مربیان

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : میر سعید حسینیان
سمت : نائب رئیس
 انجمن اولیاء و مربیان

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : سوگل گیتی
سمت : منشی و رابط
 انجمن اولیاء و مربیان

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : سید عبدالحمید شهاب
سمت : عضو اصلی 
انجمن اولیاء و مربیان

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : نرگس آب پیکر
سمت : 
عضو اصلی انجمن اولیاء و مربیان

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : فاطمه رجایی
سمت : 
عضو اصلی انجمن اولیاء و مربیان