سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  درج مطلب
#شبهه17
⁉️ حاج آقا مسالة، آیا این خلاف انسانیت نیست  که یک انسان مملوک و برده یک انسان دیگر باشد ؟  پس چرا اسلام برده داری را تایید کرد؟
 
✅ پاسخ :
1⃣ مخالفت اسلام با اسباب بردگی 🔻
✅ بردگی در طول تاریخ اسباب فراوانی داشت، از جمله: اسیران جنگی یا بدهکارانی که قدرت بر پرداخت بدهی نداشتند به صورت برده در می آمدند یا کشورهای زورمند با حمله به کشورهای ضعیف آفریقایی و مانند آن،  آن ها را اسیر گرفته و به بازارهای آسیایی و اروپایی می آوردند یا ....
اسلام جلوی تمامی آن ها را گرفت وفقط در مورد اسیران جنگی اجازه داد و آن هم الزامی نبود و می توانستند اسیران را بی قید و شرط یا با پرداخت فدیه آزاد کنند.
2⃣ وجود نداشتن زندان های امروزی 
✅ در آن زمان زندان های به صورت امروزی  وجود نداشت تا اسیران جنگی را در آن نگهداری کنند به خاطر همین راهی نداشتند جز اینکه  آن ها را در بین خانواده ها تقسیم می کردند تا از آن ها نگهداری کنند ، با عنوان برده.
3⃣آزادی تدریجی 🔻
✅ با توجه به آنکه اگر اسیران جنگی (بردگان) یک دفعه در جامعه آزاد شوند و با توجه به اعتقادات کفر و فرهنگ ضد دینی که داشتند جامعه دچار مشکلات فراوانی می شد ، 
اما با این کار اسلام، آنان با زندگی در بین مومنین، با خدا و عقاید دینی آشنا شده و همچنین به صورت تدریجی وارد جامعه و آزاد می شدند .
زیرا اگر یک دفعه تمام آنان را آزاد می کردند چه بسا تلف می شدند، زیرا نیمی از جامعه را بردگان تشکیل می دانند و آنان نه شغل و نه خانه و زندگی داشتند.
و امنیت جامعه به خطر می افتاد.
4⃣ برنامه گسترده اسلام برای آزادی بردگان🔻
✅ همانطور که در مورد ۳ گفته شد، اسلام برای آنکه بردگان به صورت تدریجی آزاد شوند برنامه گسترده ای داشته و همیشه با احکام متعدد مسلمانان را تشویق یا اجبار(واجب) به آزادی بردگان می کرده است. مانند:
۱. یکی از مصارف زکات آزادی بردگان است
۲. طبق قرار داد برده با مالک
۳. آزاد کردن بردگان مستحب و بسیار ثواب داشت.
۴. برخی کفاره گناهان آزاد کردن برده بود.
۵. و ....
5⃣ طرفداری اسلام از بردگان 🔻
✅ طبق احکام اسلام بد رفتاری با بردگان ممنون و حرام بود و مسلمین  حق نداشتند که با آن ها بد رفتاری کنند و در فقه اسلام برای آزار بردگان دیه و .... هم قرار داده شده بود .