آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ فارسی

آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ فارسی

- از سوال 1 تا 10 آزمون اختصاص به فارسی دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 18
- آزمون نمره منفی دارد.
 

 
  اخبار/مقالات
آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ آمادگی آزمون مرآت
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 17
- آزمون نمره منفی دارد.
" دریافت سوالات "
 
  آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ اجتماعی

آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ اجتماعی

- از سوال 71 تا 85 آزمون اختصاص به اجتماعی دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 18
- آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ علوم

آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ علوم

- از سوال 56 تا 70 آزمون اختصاص به علوم دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 18
- آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ ریاضی

آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ ریاضی

- از سوال 41 تا 55 آزمون اختصاص به ریاضی دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 18
- آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ انگلیسی

آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ انگلیسی

- از سوال 31 تا 40 آزمون اختصاص به انگلیسی دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 18
- آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ پیام های آسمان

آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ پیام های آسمان

- از سوال 21 تا 30 آزمون اختصاص به پیام های آسمان دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 18
- آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ عربی

آزمون جامع برخط (آنلاین) ۵؛ عربی

- از سوال 11 تا 20 آزمون اختصاص به عربی دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 18
- آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ مطالعات اجتماعی

آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ مطالعات اجتماعی

- از سوال 71 تا 85 آزمون اختصاص به ریاضی دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 17
- آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ علوم تجربی

آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ علوم تجربی

- از سوال 56 تا 70 آزمون اختصاص به ریاضی دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 17
- آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ ریاضی

آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ ریاضی

- از سوال 41 تا 55 آزمون اختصاص به ریاضی دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 17
- آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ انگلیسی

آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ انگلیسی

- از سوال 31 تا 40 آزمون اختصاص به پیام های آسمان دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 17
- آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ پیام های آسمان

آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ پیام های آسمان

- از سوال 21 تا 30 آزمون اختصاص به پیام های آسمان دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 17
- آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ عربی

آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ عربی

- از سوال 11 تا 20 آزمون اختصاص به عربی دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 17
- آزمون نمره منفی دارد.

 
  آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ فارسی

آزمون جامع برخط (آنلاین)؛ فارسی

- از سوال 1 تا 10 آزمون اختصاص به فارسی دارد.
- ساعت ثبت آزمون از 09:00 الی 17
- آزمون نمره منفی دارد.

 
   
مجموعه ها
   
     
 
 
     
نقشه سایت