تصاویر  
   
  توضیحات  
ناهارخوری مدرسه با داشتن آشپزخانه و غذای ممتاز شرایطی را فراهم کرده است تا دانش آموزان در فضایی مناسب غذای خود را میل کنند .