درج مطلب  
سالن کنفرانس مدرسه برای تشکیل جلسات فراهم گردیده است.