تصاویر  
     
  توضیحات  
سالن کنفرانس مدرسه برای تشکیل جلسات فراهم گردیده است .