آزمایشگاه  

اهداف آموزشی درآزمایشگاه  

1-آشنایی دانش آموزان با گرایش های مختلف علوم تجربی (شیمی ،فیزیک،زیست)از طریق کسب تجربه های مشهود

 

2-دانش آموز بتواند در مورد آنچه در کتاب های درسی خوانده است کاربردهایی در زندگی شخصی خود بیابد.

 3- با توجه به آشنایی با پیچیدگی و دشواری  تولید مواد و  انرژی  به صرفه جویی و هدر ندادن وقت و منابع توجه کند

4-موضوع های  علمی را بتواند تجزیه و تحلیل کند.

5-از طریق توجه به نکات ایمنی و آموزش آنها  در محیط آزمایشگاه، دانستن و عمل به نکات ایمنی را در تمام مراحل زندگی ملکه ذهن خود سازد

6-تمرین نحوه فعالیت  گروهی و مسولیت پذیری و مشاهده عینی شعار یک نفر برای همه ،همه برای یک نفر

7-تمرین پذیرش نظر مسول گروه  به عنوان فصل الخطاب و تمرین جهت تعامل صحیح با سر گروه 

8-از طریق خواندن دستور العمل آزمایش و انجام آن طبق دستور العمل داده شده ،قرائت فارسی و درک مطلب دا نش آموزان ارتقا یابد

اما هدف غایی در آموزشهای این بخش آن است که فرد  از طریق مشاهده نظام مند هستی به وجود ناظم آن پی ببرد.

 

 

 امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در آزمایشگاه:

تمام وسایل مورد نیاز جهت انجام آزمایشهای مربو ط به علوم تجربی در حیطه سنی دانش آموزان راهنمایی به تعداد گرو ه ها موجود می باشد. همچنین وسایلی نظیر میکروسکوپ ها ویدئو پرژکتور ،اسلایدها و... نیز جهت بهره برداری موجود می با شد

لازم به ذکر است که در مورد نمو نه های مادر و اصلی جهت تشریح و تو ضیح آنها ،روی یکی از میکروسکوپهای اصلی دوربینی وصل شده است که از طریق ویدئو پرو ژکشن تصویر دیده شده زیر میکروسکوپ روی صفحه نیز دیده می شود و توسط معلم تو ضیحات لازم جهت تمام دانش آموزان داده می شود.

 از نظر نرم افزاری نیز نرم افزار های شبیه ساز نظیر کیمیا و.... جهت شبیه سازی آزمایشات  موجود و در حال بهره برداری  می باشند

 
دانش ­آموز محوری

سعی و تلاش ما این است که تا آنجا که امکان دارد تمام امور توسط دانش آموزان صورت گیرد . و نقش مسول آزمایشگاه به عنوان راهنما و هدایت گر  کلی روند انجام امور خلاصه شود.

 دانش آموزان بر اساس برنامه آموزشی آزمایشگاه در ساعات و زنگ های مقرر طبق جدول زیر در آزمایشگاه حضور می یابند. و حضو ر آنها در ساعات دیگر جهت تحقیق ویا پرسش و .....در ساعات دیگر مقدور می باشد