فارسی  

فارسی/ تعداد سوالات 10/ زمان پاسخگویی 12 دقیقه/ نمره منفی دارد/


   
  هندسه  

هندسه/ تعداد سوالات 10/ زمان پاسخگویی 20 دقیقه/ نمره منفی دارد/


   
  حساب  

حساب/ تعداد سوالات 10/ زمان پاسخگویی 20 دقیقه/ نمره منفی دارد/


   
  عربی  

عربی/ تعداد سوالات 10/ زمان پاسخگویی 14 دقیقه/ نمره منفی دارد/