مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  تکالیف روزانه
تکالیف روزانه
تکالیف روزانه مورخ 15 / 12 / 1395

تکالیف روزانه
تکالیف روزانه مورخ 10 / 12 / 1395

تکالیف روزانه
تکالیف روزانه مورخ 09 / 12 / 1395

تکالیف روزانه
تکالیف روزانه مورخ 08 / 12 / 1395

تکالیف روزانه
تکالیف روزانه مورخ 07 / 12 / 1395

تکالیف روزانه
تکالیف روزانه مورخ 04 / 12 / 1395

تکالیف روزانه
تکالیف روزانه مورخ 03 / 12 / 1395

تکالیف روزانه
تکالیف روزانه مورخ 02 / 12 / 1395

تکالیف روزانه
تکالیف روزانه مورخ 01 / 12 / 1395

تکالیف روزانه
تکالیف روزانه مورخ 30 / 11 / 1395
 
  سامانه مدبر  
     
 
  اوقات شرعی  


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
     
 
  حدیث روز  
     
 
  تاریخ و ساعت  
Sunday : 30/04/2017